Överlåtelse

Om du vill flytta och säga upp din lägenhet kan du i vissa fall ansöka om att överlåta den. Om du vill överlåta din lägenhet genom byte, se i stället denna sida.

Överlåtelse till närstående

För att kunna överlåta din lägenhet till en annan person krävs det att:

  • ni är närstående, som till exempel barn eller sambo
  • ni bott tillsammans i minst tre år
  • ni har använt lägenheten som gemensamt hushåll
  • lägenheten har varit din enda stadigvarande bostad
  • överlåtelsen godkänns av Victoriahem

Det betyder att en kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst inte kan överta ditt hyreskontrakt. Du kan inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons lägenhet eller testamentera bort en hyresrätt.

För att en överlåtelse ska godkännas behöver du som hyresgäst styrka ert varaktiga samboende. Personen som ska ta över kontraktet behöver också uppfylla hyresvärdens kriterier för att bli godkänd som ny hyresgäst, exempelvis måste föreslagen hyresgäst ha ekonomisk förmåga att betala hyran och det får inte ha förekommit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Ansvar efter överlåtelse

Om överlåtelsen godkänts av Victoriahem övertar den tillträdande hyresgästen lägenheten i befintligt skick.  Det betyder att den tillträdande hyresgästen övertar ansvaret för bland annat eventuella skador, installationer, överslitage och obetalda skulder som inträffat i lägenheten före överlåtelsen. Om du som flyttar ut flyttar till en annan Victoriahem-lägenhet måste lägenheten dock besiktigas före överlåtelsen.

Viktigt att tänka på i din ansökan

  • Skicka din ansökan senast 6 veckor innan du vill att överlåtelsen ska ske. Det tar ofta 6–8 veckor för oss att kontrollera ansökan. Handläggningstiden kan vara längre vid semestertider och vid årsskifte.
  • Skicka med alla intyg som behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan, annars kommer den att avslås och du får söka på nytt.
  • Om du hyr ut lägenheten utan godkännande från Victoriahem eller får ett godkännande som grundats på falska uppgifter kan det leda till uppsägning av din lägenhet.

Det är inte tillåtet att överlåta hyresavtal utan tillstånd från oss. Det är inte heller tillåtet att betala eller ta emot någon ersättning för ett bostadshyresavtal. Du kan förlora ditt hyresavtal med omedelbar verkan om du betalar eller tar emot särskild ersättning vid överlåtelse av bostadshyresavtal. Det är dessutom brottsligt. Om du får veta att någon begär ersättning för ett hyreskontrakt för någon av våra lägenheter får du gärna meddela oss det genom att kontakta oss på kundservice@victoriahem.se.

Överlåtelse från dödsbo

Överlåtelse av hyresavtal kan också bli aktuellt vid dödsfall. Överlåtelsen kan då ske under samma  förutsättningar som ovan, men det är dödsboet som ansöker om överlåtelsen. När ett dödsbo överlåter ett bostadshyresavtal är det den som önskar överta hyresavtalet som måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Ansökan om överlåtelse måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Till ansökan ska bifogas ett registerutdrag från Skatteverket som visar att personen är avliden och vem som är dödsbodelägare.

Om hyresrätten till en lägenhet tilläggs en make eller sambo genom bodelning, arv eller testamente gör Victoriahem ingen prövning av den övertagande hyresgästen. För detta krävs att hyresrätten varit avsedd att huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och den övertagande maken eller sambon. Inkom i så fall med testamentet eller bodelnings- eller arvskifteshandlingen.

Överlåtelse vid separation eller om ni står flera på hyresavtalet

Vid en separation kan ett hyresavtal övergå till en av flera som stått på hyresavtalet eller till en sambo/make som inte stått på hyresavtalet men som bor i lägenheten.

Förutsättningarna för detta är bland annat att den som ska överta lägenheten kan godkännas av Victoriahem enligt samma regler som för övriga hyresgäster. I detta fall måste hyresavtalet först sägas upp av den som ska flytta. 

Observera att det inte går att säga upp endast din del av hyresavtalet. Uppsägningen innebär att hyresavtalet sägs upp i sin helhet. Det görs därefter en prövning av om den som vill överta hyresavtalet för egen del kan godkännas som ny hyresgäst hos Victoriahem.

Följande intyg och dokument ska bifogas i ansökningen:

1) Familjebevis för nuvarande hyresgäst och föreslagen övertagande hyresgäst (beställs på http://www.skatteverket.se).

2) Eventuella andra handlingar som styrker under vilken tid nuvarande hyresgäst och föreslagen övertagande hyresgäst varaktigt sammanbott i lägenheten (ska vara minst tre år).

3) Hyresavtal, eller annat bevis, som styrker att nuvarande hyresgäst har skaffat ett nytt boende. Om hyresrätten övergått till make eller sambo genom arv, testamente eller bodelning ska den handlingen bifogas.

4) Kopia på ”Min UC” (beställs på https://www.minuc.se/min-upplysning) avseende föreslagen hyresgäst. Denna får vara högst en vecka gammal. (Intyget ska inte bifogas om överlåtelsen grundar sig på testamente, arv eller bodelning.) 

5) Arbetsgivarintyg med uppgift om anställningsförhållanden beträffande föreslagen hyresgäst samt de tre senaste lönespecifikationerna. Arbetsgivarintyget får vara högst tre månader gammalt. (Intyget ska inte bifogas om överlåtelsen grundar sig på testamente, arv eller bodelning.)  

Om nuvarande hyresgäst avlidit och dödsboet önskar överlåta hyresavtalet ska även följande handlingar bifogas ansökan:

6) Dödsfallsintyg inklusive släktutredning som visar när hyresgästen avled och samtliga dödsbodelägare.

7) Fullmakt för det fall inte samtliga dödsbodelägare undertecknar ansökan. Fullmakten måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare och av den ska framgå att en person befullmäktigas att företräda dödsboet i samband med alla frågor som rör aktuell ansökan.

Ansök om överlåtelse

Du ansöker digitalt med e-signering här på hemsidan. Tryck på knappen för att starta din ansökan.

Ansökan om överlåtelse av lägenhet