Lägenhetsbyte

Vill du byta lägenhet med någon så måste bytet godkännas av oss. Alla bytesparter ska inneha sin hyresrätt i första hand och ha varit bosatta i sina lägenheter under minst ett år för att kunna ansöka om ett lägenhetsbyte. Du behöver goda skäl för bytet och den du byter med måste uppfylla våra krav och ha goda boendereferenser.

Du behöver skäl för bytet

Skäl som kan godkännas är ändrade familjeförhållande, väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden med önskemål om lägre hyra, arbete eller studier på annan ort.

Bytet ska inte innebära en olägenhet för hyresvärden. Det betyder att den du vill byta med måste uppfylla våra krav, ha goda boendereferenser och godkännas av oss. Exempelvis måste den nya hyresgästen ha ekonomisk förmåga att betala hyran och det får inte ha förekommit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Direktbyte och byteskedja

Byte av lägenhet kan ske genom

 • ett direktbyte (två lägenheter ingår i bytet), eller
 • byteskedja (tre eller fler lägenheter i bytet). 

Besiktning

Innan bytet kan genomföras ska Victoriahems lägenhet besiktigas. Om det finns skador, installationer, ändringar eller överslitage i lägenheten som du har orsakat måste besiktningsfakturan betalas innan bytet kan ske. Fakturan ska vara betald innan Victoriahem tecknar det nya hyresavtalet. Återställer du själv lägenheten måste Victoriahem godkänna arbetet innan det nya hyresavtalets tecknas. Städbesiktning görs inte.

Om bytet godkänns av samtliga hyresvärdar

Om bytet godkänns av samtliga hyresvärdar bokas tid för undertecknande av hyresavtal. Det krävs att samtliga parter i byteskedjan undertecknar skriftligt hyresavtal innan in- och utflyttning kan ske. Byte sker alltid vid månadsskifte. I samband med att ny hyresgäst tecknar nytt hyresavtal för aktuell lägenhet, sker en automatisk uppsägning av avflyttande hyresgäst.

Viktigt att tänka på i din ansökan

 • Skicka din ansökan i god tid. Det tar ofta 6–8 veckor för oss att kontrollera ansökan. Handläggningstiden kan vara längre vid semestertider och vid årsskifte - då kan det ta upp till 10-12 veckor.
 • Skicka med alla intyg som behövs för att vi ska kunna behandla din ansökan, annars kommer den att avslås och du får söka på nytt.

Om du byter lägenhet utan godkännande från Victoriahem eller tillstånd från hyresnämnden kan det leda till uppsägning av din lägenhet. Detsamma gäller om ett godkännande grundats på falska uppgifter eller om ersättning för bytet utgår.

Följande handlingar ska bifogas ansökningen

  1. Kopior av samtliga hyresavtal inblandade i bytet.
  2. Intyg som styrker skälen för bytet, såsom exempelvis intyg vid arbete eller studier på annan ort m.m.
  3. Familjebevis för samtliga personer inblandade i bytet, inbegripet personer som inte står på hyresavtalen och omyndiga barn, (beställs på http://www.skatteverket.se/)
   samt kopia på legitimation.
  4. Kopia på ”Min UC” (beställs på https://www.minuc.se/min-upplysning) avseende föreslagen hyresgäst/-er samt för maka/make/sambo. Denna får vara högst en vecka gammal.
  5. Arbetsgivarintyg med uppgift om anställningsförhållanden beträffande föreslagen hyresgäst/-er samt de tre senaste lönespecifikationerna. Arbetsgivarintyget får vara högst tre månader gammalt.

Det är inte tillåtet att byta lägenhet utan tillstånd från oss och ingen får betala eller ta emot någon extra ersättning. Du kan förlora ditt hyresavtal med omedelbar verkan om du betalar eller tar emot särskild ersättning vid lägenhetsbyte. Det är dessutom brottsligt. Om du får veta att någon begär ersättning för ett hyreskontrakt för någon av våra lägenheter får du gärna meddela oss det genom att kontakta oss på kundservice@victoriahem.se.

Ansök om att få byta lägenhet 

Du ansöker digitalt med e-signering här på hemsidan. Tryck på knappen för att starta din ansökan.

Ansökan om lägenhetsbyte