Tio insikter efter tio år

Victoriahem är en av Sveriges största ägare av miljonprogramsområden. För tio år sedan förvärvade vi närmare 900 lägenheter i Herrgården, som är en del av Malmöstadsdelen Rosengård. Det blev startpunkten för vår resa som ägare och förvaltare av miljonprogramsområden. Under decenniet som gått har vi samlat på oss erfarenheter om hur dessa områden bäst bör rustas upp och förvaltas. Vi har lärt oss av både framgångar och misstag.

Det här är insikter som vi gärna vill dela med oss av. Insikterna är inte ett facit för allt, utan vårt inlägg i samtalet om områdenas framtida utveckling. Vi vill fortsätta i en konstruktiv anda, där slutmålet är att bevara och utveckla miljonprogramsområdena för alla människor som bor där och för hela samhället.

1. Upprustning är det enda rimliga alternativet 

Upprustningen av miljonprogramsområden är en av Sveriges stora samhällsutmaningar. Det saknas dock samsyn kring investeringsbehovens storlek och huruvida fastigheterna bör renoveras eller rivas. Vi menar att upprustning är det enda rimliga alternativet. Rivning vore ett ekonomiskt och miljömässigt slöseri.

2. Kommunerna måste avlastas

Kommunerna ensamma hinner inte i kapp miljonprogrammets renoverings- och underhållsskuld. Det tar för lång tid. För att lyckas rusta upp och utveckla miljonprogramsområdena krävs investeringar, stöd och engagemang av privata bostadsbolag. Med ett delat ekonomiskt ansvar kan samhällsvinsterna bli stora.

3. Vem som äger spelar roll

Utvecklingen av bostadsområden gynnas av långsiktiga och ansvarsfulla ägare. I socialt utsatta områden blir det ännu viktigare.

4. Företag behöver ekonomiska incitament för att investera

Privata företag måste kunna investera med lönsamhet i miljonprogramsområdena. Kalkylen måste gå att få ihop. Annars riskerar viktiga renoveringar att inte bli av. Den svenska hyreslagstiftningen är bra och bör värnas. Den skapar förutsägbarhet för ägare med ett evighetsperspektiv men är svårhanterlig och ofördelaktig för kortsiktiga ägare som inte tar ansvar för upprustningsskulden.

5. Det tar tid

De senaste tio åren har gett oss en särskilt viktig insikt: det finns ingen quick fix för att vända en negativ utveckling i miljonprogrammet eller i utsatta områden. Det räcker inte att ordna fotbollsskola en sommar eller projektanställningar under ett halvår. Här krävs ett långsiktigt perspektiv av både fastighetsägare och politiker, betydligt längre än politikens fyraåriga mandatperioder och näringslivets kvartalsekonomi.

6. Jobben, jobben, jobben

Hög arbetslöshet föder utanförskap. När fler boende har jobb vänder vi utvecklingen i miljonprogramsområdena. Vi ställer krav på sysselsättning och egen försörjning hos hyresgäster som flyttar in. Det kan framstå som ett tufft krav men ska vi påverka ett område i rätt riktning och bryta segregationen behöver fler ha ett arbete. Vi kan inte lösa jobbfrågan på egen hand, men arbetar aktivt för att öka sysselsättningsgraden i våra bostadsområden genom att bland annat anställa våra hyresgäster i vår verksamhet.  

7. Lokal närvaro är ett måste

Centraliserad kundservice och förvaltning fungerar inte i miljonprogramsområden. Vi vet eftersom vi testat. Personal måste finnas på plats. Det ska finnas lokalkontor för att lära känna varje enskilt område och för att skapa förtroende hos de boende. Det gäller även offentlig verksamhet och föreningar.

8. En stark lokal hyresgästförening är gynnsam för områdena

Med en stark hyresgästförening skapas engagemang och boendemiljön utvecklas positivt. Det gynnar oss som fastighetsägare att ha en kunnig och drivande part på andra sidan förhandlingsbordet.

9. Ett lokalt föreningsliv gör skillnad

Det lokala föreningslivet spelar ofta en stor roll för miljonprogramsområdenas utveckling. Föreningarnas arbete bidrar till samhörighet, engagemang, meningsfullhet och tillhörighet bland de boende. Så minskar vi bland annat utflyttningar och skadegörelsen i områdena.

10. Miljonprogrammet är mycket mer än sitt dåliga rykte

Många miljonprogramsområden har stora utmaningar och ett dåligt rykte. Men det är bara en del av verkligheten. Det finns fler bilder som sällan får plats i samhällsdebatten. Om den negativa bilden cementeras riskerar vi att öka segregationen och fördjupa problemen ytterligare. Utan att blunda för problemen måste vi bredda diskussionen och ge en mer nyanserad bild.

 

Ladda ner våra tio insikter om miljonprogrammet

Vill du läsa den fullständiga versionen av våra tio insikter så kan du ladda ner den här.

Ladda ner pdf »